Press Release

The Association of Regional Development Agencies (ARDA) actively participated in the “Week of Municipalities” organized by the Association of Kosovo Municipalities. ARDA CEO Ms. Mrikë Macula was invited in the capacity of the panel member for the session 3 “Local Economic Development”, which addressed issues related to local government reform and the role of municipalities in local economic development. Ms. Macula informed the participants about activities of the organization in cooperation with the municipal authorities with the aim of increasing their capacities for development, implementation and monitoring of the local and regional economic development projects. Also, Ms. Macula highlighted the support that ARDA is providing to municipalities in identifying and designing projects for funding by the European Union.

After thorough discussions, the panel presented the following recommendations:
 • Amend to the Law on Allocation for Use and Exchange of Municipal Immovable Property;
 • Shorten procedures for Public Private Partnership;
 • Treat property as foundation for economic development; and
 • Build capacities of municipalities in absorbing EU funds.

Ndërtimi i kapaciteteve të komunave në absorbimin e fondeve të BE-së

Asociacioni i Agjencive për Zhvillim Rajonal (ARDA) ka marrë pjesë në “Javën e Komunave” të organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Drejtoresha e ARDA-s znj. Mrikë Macula ishte e ftuar në cilësinë e panelistes në sesionin 3 “Zhvillimi Ekonomik Lokal”, gjatë të cilit u trajtuan tema të reformës së pushtetit lokal dhe rolit të komunave në zhvillimin ekonomik lokal. Zonja Macula informoi të pranishmit rreth aktiviteteve të organizatës në bashkëpunim me autoritetet komunale me qëllim të rritjes së kapaciteteve të komunave për zhvillimin, jetësimin dhe monitorimin e projekteve të zhvillimit ekonomik lokal dhe rajonal. Po ashtu, znj. Macula theksoi edhe mbështetjen që ARDA u ofron komunave në identifikimin dhe dizajnimin e projekteve me potencial për financim nga Bashkimi Europian.

Në fund të diskutimeve paneli në mënyrë të përmbledhur paraqiti rekomandimet si në vijim:
 • Ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për dhënien në shfrytëzim të pronave të paluajtshme komunale;
 • Shkurtimi i procedurave për partneritet publiko-privat;
 • Trajtimi i pronës komunale si fondament i zhvillimit ekonomik; dhe
 • Ndërtimi i kapaciteteve të komunave në absorbimin e fondeve të Bashkimit Europian.

 

Izgradnja kapaciteta opština za privlačenje fondova Evropske Unije

Udruženje agencija za regionalni razvoj (Arda) aktivno je učestvovalo u "Nedelji opština" u organizaciji Asocijacije kosovskih opština. Direktorka Arde Gospođa Mrikë Macula je bila pozvana u svojstvu člana panela za sednicu br. 3 "Lokalni ekonomski razvoj", u toku kojeg su se dotakle teme vezane za reformu lokalne samouprave i ulogu opština u lokalnom ekonomskom razvoju. Gospođa Macula je obavestila prisutne oko aktivnosti organizacije u saradnji sa opštinskim vlastima u cilju povećanja njihovih kapaciteta za razvoj, sprovođenje i praćenje lokalnih i regionalnih projekata ekonomskog razvoja. Isto tako, gospođa Macula je istakla podršku koju Arda pruža opštinama u smeru identifikacije i dizajniranju projekata za finansiranje od strane Evropske unije.

Posle detaljnih razgovora, panel je predstavio sledeće preporuke:

 • Izmene i dopune zakona za davanje na korišćenje i razmenu nepokretnih imovina opština;
 • Skraćenje procedura za javno-privatno partnerstvo;
 • Smatranje imovine kao osnove za ekonomski razvoj; i
 • izgradnja kapaciteta opština u privlačenju sredstava Evropske Unije.

akm week

ARDA regional directors, Leman Hatashi and Dafina Beqiri are participating in the 2nd Conference of Slovenian and Kosovan businesses that started on 7 June in Ljubljana. The Head of the Kosovo’s Economic Chamber Safet Gërxhaliu, Director of the Kosovo Investment and Enterprise Support Agency (KIESA), five municipal mayors and representatives of business are among the participants.

The aim of the Conference is to present projects for promoting investments in Kosovo, financing opportunities and greater involvement of the Slovenian companies in the Kosovo market.

Kosovo’s President Hashim Thaçi and his Slovenian counterpart Borut Pahor delivered welcoming speeches in the opening of the event.

Representatives from Kosovo presented the competitive advantages that Kosovo environment offers for investments, whereas the counterparts from Slovenia listed potential funds and development projects for Kosovo, particularly those of commercial prospective.

The Conference served to Kosovan representatives as an opportunity to establish cooperation relations with the Slovenian companies interested to invest in Kosovo.

 

ARDA merr pjesë në Konferencën e bizneseve sllovene dhe kosovare


Drejtoreshat rajonale të ARDAs, Leman Hatashi dhe Dafina Beqiri, po marrin pjesë në Konferencën e Dytë të bizneseve sllovene dhe kosovare që ka filluar më 7 qershor në Lubjanë. Në mesin e pjesëmarrësve nga Kosova janë edhe Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu, Drejtori i Agjencisë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), Besian Mustafa, pesë kryetarë komunash dhe përfaqësues të bizneseve.

Qëllimi i kësaj konferencë është që të prezantohen projektet e nxitjes së investimeve në Kosovë, mundësitë e financimit të investimeve dhe përfshirjen më të madhe të kompanive sllovene në tregun e Kosovës.

Forumin me fjalët e tyre të mirëseardhjes e kanë përshëndetur Kryetari i Republikës Hashim Thaçi dhe Presidenti slloven Barut Pahor.

Përfaqësuesit nga Kosova kanë paraqitur përparësitë konkurruese që ofron ambienti për investime në Kosovë, kurse pala sllovene nga ana tjetër ka shpalosur fondet dhe projektet e mundshme zhvillimore për Kosovë, me theks të veçantë në sektorin komercial.

Kjo konferencë e bizneseve është një mundësi e mirë për bizneset kosovare të krijojnë marrëdhënie bashkëpunimi me kompanitë sllovene të interesuar të investojnë në Kosovë.

 

Arda učestvuje na konferenciji slovenačko kosovskih biznisa


Regionalni Direktori Arde, Leman Hatashi i Dafina Beqiri učestvuju na drugoj Konferenciji Slovenačkih i Kosovskih biznisa koja je počela 7-og Juna u Ljubljani. Šef Kosovske privredne komore Safet Gërxhaliu, Direktor kosovske agencije za investicije i podršku biznisa (KIESA), gradonačelnici pet opština i predstavnici biznisa su među učesnicima.

Cilj Konferencije je da se predstave projekti za promociju investicija na Kosovu, mogućnosti za finansiranje i veće učešće Slovenačkih kompanija na tržištu Kosova.

Predsednik Kosova Hashim Thaçi i njegov Slovenački kolega Borut Pahor su održali pozdravne govore na otvaranju događaja.

Predstavnici sa Kosova su predstavili konkurentne prednosti koje Kosovsko okruženje nudi za investicije, dok su kolege iz Slovenije naveli potencijalne fondove i razvojne projekte za Kosovo, posebno one koji imaju komercijalnu perspektivu.

Konferencija je služila Kosovskim predstavnicima kao prilika da uspostave odnose saradnje sa Slovenačkim kompanijama zainteresovanim da investiraju na Kosovu.

 

GRANT ŠEMA ZA RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA

Udruženje agencija za regionalni razvoj (AARR) je pokrenula grant šemu za razvoj privatnog sektora, koju finansira EU a koja ima za cilj da ponudi podršku ekonomsko održivim preduzećima i otvaranje novih radnih mesta. Glavni cilj šeme grantova je podsticanje preduzetništva i stvaranje radnih mesta u svih pet ekonomskih regiona Kosova kroz podršku u osnivanju novih preduzeća i proširenje postojećih malih preduzeća.

SKEMA E GRANTEVE PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT
Asociacioni i Agjencive për Zhvillim Rajonal (ARDA) ka lansuar Skemën e Granteve për Zhvillimin e Sektorit Privat të financuar nga BE, e cila ka për synim t’i ofrojë mbështetje ndërmarrjeve ekonomikisht të qëndrueshme dhe krijimit e vendeve të reja të punës. Synim parësor i Skemës së Granteve është që të nxisë ndërmarrësinë dhe të gjenerojë punësim në të pesë rajonet ekonomike të Kosovës përmes mbështetjes në themelimin e ndërmarrjeve të reja dhe në zgjerimin e ndërmarrjeve të vogla ekzistuese.

eu eng

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ARDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union Office in Kosovo.