News

All News

Prishtinë, 8 mars – Asociacioni i Agjencive për Zhvillim Rajonal (ARDA) ju rikujton se afati për dorëzimin e aplikacioneve për Skemën e Granteve skadon më 15 mars 2016 në ora 16:00. Po ashtu, ju rikujtojmë se aplikacionet duhet të dorëzohen në zarfa të mbyllur personalisht në njërën nga zyrat tona rajonale apo përmes postës në selinë qendrore të ARDA-s. Udhëzimet e detajuara për aplikantët potencial dhe për mënyrën e dorëzimit të aplikacioneve mund t’i gjeni në Udhëzimet për Aplikuesit për Grant i cili është i disponueshëm në faqen tonë të internetit http://www.arda-kosovo.eu/en/8-udhezime-per-aplikuesit-per-grant.

ARDA ka përmbyllur ciklin e seancave informuese dhe trajnimeve për Skemën e Granteve, të cilat janë mbajtur në të gjitha qytetet e Kosovës, kurse afati i konsultave individuale është përmbyllur më 29 shkurt.

Skema e Granteve në mbështetje të zhvillimit të sektorit privat të financuar nga BE dhe që implementohet nga ARDA, ka për synim t’i ofrojë mbështetje ndërmarrjeve ekonomikisht të qëndrueshme dhe krijimit e vendeve të reja të punës. Synim parësor i Skemës së Granteve është që të nxisë ndërmarrësinë dhe të gjenerojë punësim në të pesë rajonet ekonomike të Kosovës përmes mbështetjes në themelimin e ndërmarrjeve të reja dhe në zgjerimin e ndërmarrjeve të vogla ekzistuese.

 

 

Pristina, 8-og marta - Udruženje regionalnih razvojnih agencija (ARDA) vas podseća da rok za dostavljanje aplikacija za Grant Šemu ističe 15-og marta 2016 god. u 16:00. Takođe, podsećamo vas da se aplikacije moraju dostaviti u zatvorenim kovertama lično u jednoj od naših regionalnih kancelarija ili poštom u sedište Arde u Prištini. Detaljnija uputstva za potencijalne aplikante i za način dostavljanja aplikacija mogu se naći u Smernice za aplikante grant šeme dostupnom na našom veb sajtu http://www.arda-kosovo.eu/en/8-udhezime-per-aplikuesit-per-grant.

 

ARDA je završila ciklus info sesija i treninga za Grant šemu koji su se održali u svim gradovima na Kosovu, dokle rok za pojedinačne konsultacije istekao 29-og februara.

 

Udruženje agencija za regionalni razvoj (AARR) je pokrenula grant šemu za razvoj privatnog sektora, koju finansira EU a koja ima za cilj da ponudi podršku ekonomsko održivim preduzećima i otvaranje novih radnih mesta. Glavni cilj šeme grantova je podsticanje preduzetništva i stvaranje radnih mesta u svih pet ekonomskih regiona Kosova kroz podršku u osnivanju novih preduzeća i proširenje postojećih malih preduzeća.

 

 

23-eg februara – Udruženje agencija za regionalni razvoj zaključila je ciklus obuke za Grant Šemu u podršku razvoju privatnog sektora na Kosovu. Jednodnevne radionice su održane u 32 gradova u svih pet ekonomskih regiona na Kosovu uz učešće od preko 1.600 potencijalnih aplikanata.

Rok za dostavu aplikacija ostaje otvoren do 15-og marta (16:00). Zainteresovani aplikanti treba da dostave aplikacije u zatvorenim kovertama u skladu sa instrukcijama iz Smerince za Aplikante za Grantove koji je dostupan u našoj internet strani http://www.arda-kosovo.eu/en/16-smernice-za-aplikante-grant-seme

Udruženje agencija za regionalni razvoj (AARR) je pokrenula grant šemu za razvoj privatnog sektora, koju finansira EU a koja ima za cilj da ponudi podršku ekonomsko održivim preduzećima i otvaranje novih radnih mesta. Glavni cilj šeme grantova je podsticanje preduzetništva i stvaranje radnih mesta u svih pet ekonomskih regiona Kosova kroz podršku u osnivanju novih preduzeća i proširenje postojećih malih preduzeća.

65622125 n

 

23 shkurt – Asociacioni i Agjencive për Zhvillim Rajonal ka mbyllur ciklin e trajnimeve për Skemën e Granteve në Mbështetje të Sektorit Privat në Kosovë. Trajnimet janë zhvilluar në 32 qytete në të pesë rajonet ekonomike të Kosovës me pjesëmarrjen e mbi 1.600 aplikuesve të mundshëm.

Afati për konkurrim mbete i hapur deri më 15 mars (16:00). Aplikuesit duhet të dorëzojnë aplikacionet e tyre në zarfa të mbyllur në përputhje me Udhëzimet për Aplikuesit për Grant i cili është i disponueshëm në faqen tonë të internetit http://www.arda-kosovo.eu/en/8-udhezime-per-aplikuesit-per-grant

Skema e Granteve në mbështetje të zhvillimit të sektorit privat të financuar nga BE dhe që implementohet nga ARDA, ka për synim t’i ofrojë mbështetje ndërmarrjeve ekonomikisht të qëndrueshme dhe krijimit e vendeve të reja të punës. Synim parësor i Skemës së Granteve është që të nxisë ndërmarrësinë dhe të gjenerojë punësim në të pesë rajonet ekonomike të Kosovës përmes mbështetjes në themelimin e ndërmarrjeve të reja dhe në zgjerimin e ndërmarrjeve të vogla ekzistuese.

 

 

5 shkurt – Asociacioni i Agjencive për Zhvillim Rajonal ka mbyllur sot ciklin e seancave informuese për Skemën e Granteve në Mbështetje të Sektorit Privat në Kosovë. Seancat informuese janë zhvilluar në 33 qytete në të pesë rajonet ekonomike të Kosovës me pjesëmarrjen e mbi 2000 aplikuesve të mundshëm.

 

Seancat informuese po pasohen me trajnime për aplikantët e mundshëm ku ofrohen të dhëna të detajuara teknike mbi procesin e  aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm (orarin e punëtorive mund ta shihni duke klikuar në http://www.arda-kosovo.eu/en/grants/workshops/  apo duke vizituar llogarinë tonë në Facebook).

eu eng

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ARDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union Office in Kosovo.