Relaunch

Publikim lokal i Thirrjes për Propozime (ThP)

Titulli i ThP: Skema e granteve për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë nga ARDA - RISHPALLJE Referenca e publikimit: REF/KPSD-GS-2016

ARDA kërkon propozime për skemën e granteve për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë, me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.

Objektivi i përgjithshëm i kësaj ThP është zhvillimi i ndërmarrësisë dhe rritja e punësimit në pesë rajonet e Kosovës.

Objektivat specifike të kësaj thirrje për propozime janë: mbështetja e themelimit të ndërmarrjeve të reja dhe përkrahja e ndërmarrjeve me potencial të rritjes.

Pakoja e plotë e aplikimit, përfshirë Udhëzuesin për Aplikantë, mund të gjendet në web faqen: http://www.arda-kosovo.eu/en/.

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 25 maj 2016, deri në ora 16:00.

 

 

Lokalno objavljivanje za poziv za podnošenje predloga

Naslov: Grant šema ARDE za razvoj privatnog sektora - ponovno objavljivanje

Publikacija sa referentnim brojem: REF/KPSD-GS-2016

Kancelarija ARDE traži predloge projekata za Grant šemu za razvoj privatnog sektora koju finansira kancelarija Evropske Unije.

Krajnji cilj ovog poziva je podsticanje preduzetništva i zapošljavanje u pet Kosovskih regiona.

Specifični ciljevi ovog poziva su: podrška novim preduzetnicima i podrška razvoju postojećim kompanijama koja imaju potencijal za razvoj.

Aplikacioni paket, uključujući i Uputstva za Aplikante, se nalazi na našoj internet adresi: http://www.arda-kosovo.eu/en/

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 25. maj 2016 do 16:00.

 

 

Local publication for Call for Proposals (CFP)

CFP title: ARDA Kosovo Private Sector Development Grant Scheme - RELAUNCH

Publication reference: REF/KPSD-GS-2016

The ARDA is seeking proposals for ARDA Private Sector Development Grant Scheme with financial assistance from the European Union.

The overall objective of this CFP is to increase entrepreneurship and employment in the five Kosovo regions.

The specific objective (s) of this Call for Proposals is: to support establishment of new enterprises and to assist companies with growth potential.

The full Application Package including Guidelines for applicants are available at the following internet site: http://www.arda-kosovo.eu/en/.

The deadline for submission of proposals is 25 May 2016 at 16:00.

 

 

eu eng

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ARDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union Office in Kosovo.